Job vacancy.

General Manager - Dingle Golf Links, Ceann Sibéal

 

Galf Chumann Ceann Sibéal is a private members' golf club, located west of Dingle, Co Kerry in an area of outstanding scenic beauty. The most westerly course in Europe, Ceann Sibéal is one of course architect Eddie Hackett's most bewitching creations. Several years of course improvements under the guidance of course architect Ken Kearney, have seen us recognised as one of Ireland’s most improved Top 100 Golf courses. Combined with our award winning clubhouse restaurant, we provide a top class, warm and welcoming golf experience to over 500 members and a growing number of visiting golfers.  Due to a planned retirement, we are hiring a General Manager to lead our team on the next stage of the Club’s development.

 

The objective of the Role:

To lead the operation of all areas of the Club: course, pro shop and clubhouse, delivered to the highest standard of customer service.

 

Key duties and responsibilities include:

 • Creating a welcoming environment for all members and visitors alike.
 • Delivering on the Club's operational, financial and strategic goals.
 • Managing Club staff and the bar & catering franchise.
 • Preparing and achieving annual budgets and financial plans.
 • Delivery of a Marketing Plan with our Sales & Marketing Manager.
 • Providing executive support for the Cathaoirleach, Officers and Committees of the Club.
 • Compliance with the Club Constitution and all statutory obligations.

 

The successful candidate will demonstrate:

 • A strong track record of providing service excellence.
 • Business acumen, planning skills, financial literacy, knowledge of grant funding.
 • Leadership and flexibility.
 • Proven experience in managing people.
 • Excellent communications skills.
 • A solid understanding and appreciation of the game of golf.
 • A good standard of conversational Irish.

 

Location:                                 Dingle, Co. Kerry

Job type:                                 Full time

Reporting to:                           Cathaoirleach, Galf Chumann Ceann Sibéal

Languages:                             Béarla agus Gaeilge

Working arrangements:          Flexible

Sector:                                    Sports travel and tourism

Salary:                                     Negotiable

 

To apply, please send your CV and a covering letter to General Manager, Steve Fahy at: GM@dinglelinks.com by 21/10/2022.  Note: You must be resident in Ireland and have a work permit to work in Ireland to be considered.

 

Bainisteoir GinearáltaDingle Links, Ceann Sibéal

Is Galf Chumann do bhaill phríobháideach Galf Chumann Ceann Sibéal atá lonnaithe laistiar de Dhaingean Uí Chúis, Co. Chiarraí i gceanntar fíor álainn le radharcanna iontacha. ‘Sé an cúrsa is sia siar san Eoraip é agus é ar cheann des na cúrsaí is suathantaisí a dhear an galf altaire cáiliúil Eddie Hackett. Tá aitheantas bainte amach againn mar cheann des na 100 Cúrsaí is mó Feabhais in Éirinn de thoradh na hoibre feabhasúcháin leanúnach atá tugtha chun críche againn le blianta beaga anuas, fé stiúir an Ghalf-Altaire Ken Kearney. Le cabhair ár mBialann sa Chlubtheach a bhfuil iliomad gradam bainte amach aici, cuirimíd fáilte chroíúil agus éispéaras gailf taitneamhach ar fáil do bhreis is 500 ball maraon le líon mhór cuairteoirí gailf – líon atá ag dul i méid ó bhliain go bliain. De dheasca dul ar scor pleanáilte, táimíd chun Bainisteoir Ginearálta a earcú chun sinn a threorú ar an gcéad chéim eile i bhforbairt an Chumainn.

 

Cuspóirí an Róil:

Oibriú gach gné de’n Chumann a stiúriú: cúrsa, pro-siopa agus clubtheach, ag cinntiú seirbhís den chéad scoth dos na custaiméirí.

 

I measc na bPríomh dhualgais agus freagrachtai:

 

 • Timpeallacht fháiltiúil a chothú do gach ball agus cuairteoir araon.
 • Spriocanna oibre, airgeadais agus stráitéiseacha an Chumainn a shlánú.
 • Bainistiú foireann an Chumainn maraon le saincheadúnas beáir agus lónadóireachta.
 • Ullmhú agus feidhmiú buiséid bliantiúil agus pleananna airgeadais.
 • Plean Margaíochta a thabhairt i gcrích i gcomhar leis an mBainisteoir Díolacháin agus Margaíochta.
 • Tacaíocht feidhmiúcháin a chur ar fáil do’n gCathaoirleach, Oifigigh agus Coistí an Chumainn.
 • Cloí le Bunreacht an Chumainn agus dualgais reachtúla a chomhlíonadh.

 

Léireoidh an t-iarrthóir rathúil:

 • Taithí cruthaithe i soláthar seirbhís d’ard chaighdeán.
 • Cumas gnó, scileanna pleanála, inniúlacht airgeadais, eolas ar mhaoiniú deontais.
 • Ceannaireacht agus solúbthacht.
 • Taithí cruthaithe i mbainistiú daoine.
 • Scileanna chumarsáide den chéad scoth.
 • Tuiscint láidir agus meas ar an gcluiche gailf.
 • Caighdeán mhaith Ghaeilge labhartha.

 

Suíomh:                                   Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Saghas post:                           Lán aimseartha

Ag tuairisciú chuig:                 Cathaoirleach, Galf Chumann Ceann Sibéal

Teangacha:                             Gaeilge agus Béarla

Socruithe oibre:                       Solúbtha

Earnáil:                                    Taisteal agus Turasóireacht Spóirt

Tuarastal:                                Inchaibidile- le socrú

 

Chun iarratas a dhéanamh, seol do CV agus litir chlúdaigh chuig An Bainisteoir Ginearálta, Steve Fahy ag: GM@dinglelinks.com faoin 21/10/2022. Nóta: Ní mór duit cónaí a bheith ort in Éirinn agus ceadúnas oibre chun a chur ar do chumas oibriú in Éirinn a bheith agat chun go mbeifeá san áireamh.